UTTC

TAFELTENNIS MEE BIJ UTTC!

In 2020 bestond UTTC 90 jaar

We zijn de oudste tafeltennisclub van Nederland.

 

UTTC

Tafeltennisclub in Utrecht ...

een vereniging waar actief sporten samengaat met gezelligheid.

Game11

sponsort

UTTC

Bestuur

Het bestuur vergadert 6 à 7 keer per jaar en heeft daarnaast diverse onderlinge overlegmomenten en contact via mail of telefoon.

Het bestuur van UTTC kent de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Wedstrijdsecretaris
  • Seniorenzaken
  • Jeugdzaken

Daarnaast zijn er nog de commissies:

  • Redactie clubblad
  • Seniorencommissie

De bij de functies behorende namen, mail adressen en telefoonnummers vind je op de contactpagina.
Een historisch overzicht van bestuursleden staat in het clubblad Slips van september 2020 op de pagina's 19 t/m 22.

Algemene Leden Vergadering

Elk jaar rond eind augustus/begin september wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden; meestal van 19:30 tot ongeveer 20:45 uur. Dit is hét moment waarop leden en ouders van jeugdleden met het bestuur en elkaar van gedachten kunnen wisselen over het gevoerde beleid, de toekomst en wat verder nog aan bod komt.

Daarnaast wordt het bestuur hier elk jaar samengesteld. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. Na bekendmaking wie aftredend zijn, wie zich herkiesbaar stelt en wie zich verkiesbaar stelt kunnen de leden hierover stemmen.

De agenda van de ALV kan er als volgt uitzien:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. huldiging kampioenen afgelopen voorjaar
4. Notulen van de A.L.V. het vorig jaar
5. Algemeen jaarverslag secretaris
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Rekening afgelopen jaar plus jaarverslag penningmeester
9. Contributievoorstel komend jaar
10.Begroting komend jaar
11.Jaarverslag wedstrijdsecretaris
12.Jaarverslag seniorencommissie
13.Jaarverslag jeugd
14.Uitreiking wisselbekers
15.Bestuursverkiezing
16.Rondvraag
17.Sluiting

Lees het complete verslag van de ALV 2020 in pdf.

2010

bestuur UTTC 2010